اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک چابک

تا پیش از این فکر می‌شد که استراتژی‌ها از یکسری فرآیند برنامه ریزی پیچیده و زمان بر به دست می‌آید، اما در واقع با افزایش تحولات محیطی و شتاب تغییر بازارها، اغلب اسناد استراتژیک در سازمان تبدیل به گزارشاتی دیرهنگام و غیر واقعی می‌گشت، که فقط برای اخذ گواهی ایزو یا تعالی سازمان از بایگانی خارج می‌شد.

اما سوال اصلی این است که به راستی استراتژی‌ها از کجا می‌آیند؟

مدل چابک

عمده منشاء استراتژی حاصل از بینش(Insight) است، بینش استراتژیک، حاصل درک عمیق کسب و کار و برخاسته از شهود قوی کارآفرینان است. چشمه دوم استراتژی که در مورد خیلی از بنگاههای ایرانی مطرح می‌شود، توان حل مسایل است، به عبارتی کارآفرینان در موجه با مشکلات به توانمندی نائل میشوند که خود تبدیل به یک مزیت رقابتی برای شرکت آنها می‌شود.

همچنین تحلیلهای حاصل از اطلاعات جدید، به ویژه نوآوریهای انجام شده در بنگاههای رهبر و کشورهای پیشرو، که عمدتا حاصل نیروهای پیشران محیطی هستند، خود می‌تواند سرچشمه تحولات بنیادین در یک صنعت گردد و بنگاههایی که زودتر از رقبا این علایم را متوجه شوند، می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند.

و در نهایت در هلدینگ‌های بزرگ، که چابکی خود را از دست می‌دهند، برخی ایده های جدید می‌تواند در یک اکوسیستم استارت آپی تجربه شود و در صورت موفقیت به کل سازمان اشاعه یابد.